Regulamin Serwisu PolskaPress.pl

I. INFORMACJE OGÓLNE

1. Niniejszy regulamin dotyczy korzystania z serwisu znajdującego się w sieci Internet pod adresem http://www.polskapress.pl (określanego dalej jako Serwis), w tym przeglądania zamieszczonych w Serwisie materiałów. Regulamin niniejszy może być zmieniany przez właściciela Serwisu, o którym mowa w ust. 2 poniżej, w całości lub w części. Regulamin w nowym brzmieniu obowiązuje od momentu powiadomienia Użytkownika o zmianie poprzez opublikowanie go na stronach internetowych Serwisu w nowej treści.
2. Właścicielem Serwisu jest Polska Press Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 45, 02-672 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000002408 z kapitałem zakładowym w wysokości 42.000.000,00 PLN, NIP 522-01-03-609, zwana dalej Spółką.

II. PODSTAWOWE DEFINICJE

1.Spółka - Polska Press Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Domaniewskiej 45, 02-672 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie pod numerem KRS 0000002408 z kapitałem zakładowym w wysokości 42.000.000,00 PLN, NIP 522-01-03-609;
2. Serwis - stanowiący własność Spółki serwis internetowy prowadzony pod adresem http://www.polskapress.pl, który pozwala na przeglądanie materiałów umieszczonych przez Spółkę lub jej partnerów w Serwisie;
3. Materiał – umieszczone w Serwisie przez Spółkę lub jej partnerów artykuły, felietony, zdjęcia, filmy, etc., do których prawa autorskie lub z licencji przysługują Spółce lub jej Partnerom;
4. Użytkownik – internauta, odwiedzający Serwis;
5. Minimalne wymagania sprzętowe umożliwiające korzystanie z Serwisu Spółki są następujące: komputer PC z procesorem Pentium 200Mhz, pamięcią 32MB, systemem operacyjnym oraz przeglądarką internetową;
6. Przeglądarka internetowa – jedna z następujących aplikacji komputerowych Mozilla Firefox 3.5.3 lub wyższy, Internet Explorer 9 lub wyższy, Opera 10.00 lub wyższy, Safari 4.0.3 lub wyższy, Chrome 3.0 lub wyższy, lub inna zgodna.

III. FUNKCJONALNOŚCI SERWISU

1. Serwis posiada funkcjonalność w postaci możliwości przeglądania przez Użytkownika Materiałów.
2. Do korzystania z funkcjonalności opisanej w ust.1 powyżej nie jest konieczna rejestracja Użytkownika ani podanie jego danych.
3. Serwis posiada funkcjonalność newslettera polegającą na tym, że po podaniu adresu e-mail, wyrażeniu koniecznych zgód i potwierdzeniu aktywacji newslettera Użytkownik otrzymywał będzie na podany adres e-mail informacje odpowiadające co do treści i zakresu złożonym przez Użytkownika oświadczeniom oraz / albo dozwolone przez przepisy prawa. W każdym czasie można zrezygnować z otrzymywania newslettera klikając w stosowny link zamieszczony w każdej wiadomości z newsletterem.

IV. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Użytkownicy posiadają prawo do prywatności i ochrony ich danych osobowych.
2. W celu korzystania z funkcjonalności newslettera Użytkownik podaje swój adres e-mail, który może zawierać jego dane osobowe. Podane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych przez Polska Press Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 45, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców KRS przez SR dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 2408 dla celów realizacji i świadczenia usług związanych z korzystaniem z funkcjonalności newslettera i serwisu oraz w celach marketingowych i promocyjnych towarów i usług Polska Press Sp. z o.o. Polska Press Sp. z o.o. informuje, że jest administratorem danych osobowych w rozumieniu w/w ustawy. Właściciel danych ma prawo do wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania w siedzibie Polska Press Sp. z o.o. Nadto właściciel danych ma prawo w każdym czasie wyrazić sprzeciw co do przetwarzania jego danych przez Spółkę lub zażądać zaprzestania ich przetwarzania w ogóle w zakresie przewidzianym ustawą. Z uwagi na względy bezpieczeństwa we wszystkich tych sprawach właściciel danych winien osobiście zwracać się do Polska Press Sp. z o.o. na piśmie. Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do korzystania z pełni funkcjonalności newslettera.
3. Spółka może w drodze powierzenia przetwarzania danych osobowych powierzyć to przetwarzanie podmiotowi hostującemu serwis lub dokonującemu obsługi funkcjonalności newslettera.

V. PRAWA AUTORSKIE i ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. Wszelkie elementy graficzne, rozwiązania techniczne i inne elementy strony WWW Serwisu, w szczególności kod HTML i XHTML, arkusze CSS, skrypty JavaScript i linki multimedialne, do których prawo nie przysługuje Użytkownikom, podlegają ochronie prawnej pod kątem praw autorskich przysługujących Spółce.
2. Użytkownik nie ma prawa kopiować ani utrwalać elementów ani całości Serwisu, jego elementów, w tym Materiałów w jakikolwiek sposób i w jakiejkolwiek formie.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wsparcie, pomoc techniczna oraz kontakt ze Spółką w sprawie funkcjonowania Serwisu Użytkownik może uzyskać pod e-mailem sekretariat@polskapress.pl.
2. Reklamacje, uwagi i zapytania związane z funkcjonowaniem Serwisu należy kierować na adres e-mail sekretariat@polskapress.pl.
3. Wszelkie reklamacje dotyczące treści i funkcjonowania Serwisu kierowane przez Użytkowników rozpatrywane są przez Spółkę niezwłocznie, w miarę możliwości nie później niż w terminie 30 dni. O wynikach postępowania reklamacyjnego Spółka zawiadamiać będzie Użytkowników elektronicznie na adresy zwrotne zgłoszeń złożonych w sposób opisany w ust.1 powyżej.
4. Według najlepszej wiedzy Spółki brak jest szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem z usługi świadczonej drogą elektroniczną w ramach Serwisu.