Strona główna   Biuro prasowe   Komunikaty prasowe   Oświadczenie Polska Press

Oświadczenie Polska Press

Ze względu na niezależne od nas problemy związane z funkcjonowaniem od 1 września br. rejestru podatników VAT, część naszych klientów zwraca uwagę, iż na „białej liście podatników VAT” nie figurują rachunki bankowe Spółki Polska Press wskazywane na naszych fakturach. Mając na uwadze, iż Polska Press dochowała wszelkich obowiązków związanych z rejestracją rachunków bankowych w w/w rejestrze i że ewentualne błędy leżą poza Polska Press, chcielibyśmy niniejszym poinformować o tym naszych kontrahentów. Poniżej znajduje sie oficjalne stanowisko Spółki.

Warszawa, 5 września 2019 r.

 Szanowni Państwo,

w związku z wejściem w życie z dniem 1 września br. przepisów[1] ustanawiających tzw. „białą listę podatników VAT” [2], Polska Press sp. z o.o. (dalej: Polska Press) informuje, że dopełniła wszelkich obowiązków i zgłosiła do właściwego urzędu skarbowego wszystkie rachunki rozliczeniowe prowadzone na jej rzecz.

Z przyczyn niezależnych od Polska Press, w szczególności na skutek wadliwego działania systemów wymiany informacji Ministerstwa Finansów, o których informuje publicznie rzecznik prasowy resortu[3] możliwe jest, że nie wszystkie jej rachunki bankowe są widoczne na „białej liście podatników VAT”.  

Bez względu na powyższe, przypominamy o konieczności terminowego regulowania płatności należnych Polska Press i braku możliwości wstrzymywania ich ze względu na brak ujawnienia rachunków bankowych Polska Press na „białej liście podatników VAT”. Należy podkreślić, że w stanie prawnym obowiązującym do 31 grudnia 2019 r. nie są przewidziane jakiekolwiek sankcje za dokonywanie płatności na rachunki bankowe nie ujawnione na „białej liście” – co potwierdzają przedstawiciele Ministerstwa Finansów, określając ten okres w publicznych wypowiedziach jako „testowy”. Po 1 stycznia 2020 r. sankcje podatkowe dotyczyć będą wyłącznie płatności wynoszących co najmniej 15 tys. PLN.  Polska Press ufa, że to do tego czasu wszystkie techniczne uchybienia „białej listy” zostaną usunięte.

Informujemy, że w przypadku części rozliczeń z klientami, na wystawianych przez Polska Press fakturach, wskazywany jest indywidualny rachunek wirtualny. Numer rachunku wirtualnego służy do identyfikacji płatnika i jednoznacznie określa numer rachunku rzeczywistego, na który wpłynie zapłata. Rachunek rzeczywisty został zgłoszony przez Polska Press do właściwego urzędu skarbowego i winien być prezentowany na białej liście podatników VAT.

Ponadto przypominamy, iż w celu uzyskania jednoznacznego potwierdzenia, że rachunek wirtualny figuruje w rejestrze VAT, należy skorzystać z opcji wyszukiwania po numerze konta. Podczas sprawdzania na wyświetlonej liście nie pojawi się rachunek wirtualny, natomiast potwierdzeniem, że dany podatnik posiada rachunki wirtualne (indywidualne) jest informacja „Podmiot może posiadać inne rachunki bankowe, które są przyporządkowane do rachunków wyświetlonych w wykazie”.

 

Z poważaniem

/Dorota Stanek/

Prezes Zarządu[1] Ustawa z dnia 12 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1018;

[2] Termin „biała lista podatników VAT” odnosi się do prowadzonego przez Szefa KAS w postaci elektronicznej wykazu podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, o którym mowa w art. 86b ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2174 ze zm.)

.